Indkaldelse

Til vore medlemmer, underafdelinger

regionsformanden og hovedbestyrelsen.                                                                  

28.08.2020

På grund af corona19, skal vi bede om tilmelding til deltagelse på vores generalforsamling.

Tilmelding skal ske til formanden Ann-Lis Bruhn på mail adressen: abruhn.llonord@gmail.com 

senest 2 dage før den 30.09.2020.

Der afholdes ordinær generalforsamling:

Hillerød, onsdag, den 30. september 2020, kl. 19:00 i

3Fs lokaler, Milnersvej 41 D, 1.sal,  3400 Hillerød

Dagsorden: 

                      1.                   Valg af dirigent

                      2.                   Beretning

                      3.                   Regnskab

                      4.                   Indkomne forslag

                      5.                   Valg:

                                                   Formand Ann-Lis Bruhn (ønsker genvalg)

                                                   Næstformand Kurt Andersen

                                                   Bestyrelsesmedlem Inga Hermansen                   

                                                   1 bestyrelssmedlem vakant                

                                                   2 bestyrelsesmedlemmer suppleanter vakante.

                                                   1 Bilagskontrollant suppleant vakant

                      6. Valg af 2 delegerede til den ekstraordinære kongres med navn.

                      7. Eventuelt.

  • Forslag, der af medlemmerne ønskes behandlet på generalforsamlingen, må for at blive opført på dagsordenen, senest 6 dage forinden generalforsamlingen, onsdag den 23. september 2020  indleveres skriftligt med forslagsstillerens underskrift.
  • Adgang til samt taleret og stemmeret på generalforsamlingen har ethvert medlem samt de tilsluttede foreningers repræsentanter med 1 for afdelingen/beboerrepræsentation og 1 for hver påbegyndt 200 medlemmer, i henhold til vedtægternes § 6.
  • Gyldig medlemskvittering for året 2020 skal kunne fremvises.

 

På bestyrelsens vegne

Ann-Lis Bruhn

Formand

 

BERETNING FOR ÅRET 2019

Generalforsamlingen, den 30. september 2020, LLO Nordsjælland.

Jeg vil starte med at byde velkommen til denne generalforsamling.

Når jeg ser tilbage på året der gik, har det igen været et år med travlhed for os alle i afdelingen.

Vi har fået 2 nye som studerende til advokat efter sommerferien. De er begge meget ihærdige, og gør et godt stykke arbejde.

Jeg har fået den ære at oplære dem i den svære opgave, at kunne rådgive og sagsbehandle vores medlemmer, og jeg kan sige, at det går vældigt godt, og

de er dygtige til at sætte sig ind i lovgivningen på områderne.

 

Der har i årets løb været mange vundne sager bl.a. en sag om for sent fremsendt varmeregnskab og opkrævning af vand. Her fik lejeren en efterregning på varmeregnskabet for 2017 og 2018 at skulle efterbetale kr. 9.100,67 for varme og kr. 4.543,71 for vand. I alt kr. 13.644,43.

Da forbrugsregnskaberne var for sent fremsendt fandt afgørelsen i Huslejenævnet at forbrugsregnskaberne var for sent fremsendt og udlejer mistede retten til at kræve tillægsbetaling.

Herudover fandt nævnet, at udlejer skal tilbagebetale tilbageholdt beløb på kr. 3.000 for afregning af forbrug.

Så i stedet for at vores medlem skulle betale de 13.644 kroner, så skulle hun have tilbagebetalt kr. 10.250, - + renter som hun havde betalt i a c for vand så længe hun havde boet der.

Udlejer tabte sagen fuldt ud og skulle betale fuldt gebyr kr. 2.180, - til nævnet.

 

I en anden sag ville udlejer ikke tilbagebetale depositummet til lejeren ved fraflytning af lejemålet.

Udlejer havde ikke overholdt sine forpligtigelser med hensyn til indkaldelse og aflevering af fraflytningsrapport, samt indkaldelse til syn.

Sagen blev indbragt til Huslejenævnet, og da dette skete, opgav udlejer, og betalte straks kr. 24.600, - til vores medlem

 

I en tredje sag nægtede udlejer også at tilbagebetale depositum til lejer.

Lejelovens §98, stk. 2. følger af, at udlejer skal rejse eventuelle istandsætteleskrav senest 2 uger efter lejers fraflytning.

Dette havde udlejer ikke tilstrækkeligt godtgjort, at der er fremsendt til lejer inden for 2 ugers fristen.

Sagen blev vundet og lejer skal have kr. 20.000, - tilbage af udlejer.

 

Der er også ført en del sager på uberettiget opkrævning af vandbidrag. Der var en lejer som har fået tilbagebetalt kr. 9.800,00 + renter.  

Disse nævnte sager er kun en del af de sidste 2 måneders arbejde med at indbringe sager for Huslejenævnet, så i løbet af året giver det pote til vore medlemmer og det er jo noget af en gevinst både for os som LLO og vore medlemmer.

 

Hvad vi også tit støder ind i, er den gamle trappeleje, som stadig forefindes i de kontrakter, som er skrevet i lejekontrakter, der er indgået efter 01.07.2015

Bortfald af ”trappelejebegrebet”, men indførsel af prisindeks, efter udviklingen i Danmarks Statistiks nettoprisindeks. er en forbedring, idet der kan reguleres en gang årligt, der er aftalt i kontrakten, men uden varsel, og på den baggrund, at det lejedes værdi, ikke kan overstige den omkostningsbestemte leje, med mindre andet er aftalt i lejekontrakten.

I § 11 i kontrakten, kan der ikke aftales, at en lejer istandsætter noget, som han ikke har vedligeholdelsespligten på. Udlejeren har ubetinget den udvendige vedligeholdelse, definitionen på udvendige vedligeholdelse, fremgår i den revideret LL mere klart end hidtil.

 

BR (beboerrepræsentation) rettigheder og pligter, er desværre for en dels vedkommende blevet mere hensigtserklæringer, det har jo ikke gjort det nemmere at rådgive tværtimod. Dog skal fremhæves, at nu er det blevet lov, at udlejeren skal udfærdige en vedligeholdelsesplan (10-årige rullende) der skal udfærdiges i samarbejde med BR, forud for det, skal der foretages markvandring, og tilstandsrapport, tidskrævende for os i rådgivningsfasen. Specielt ved nystartet BR. Forbedringsarbejder er et af de punkter hvor BR har fået en øget indflydelse, men det er meget kompliceret lovgivning, en sammenblanding, af OMK-leje og det lejes værdi LL § 47.

 

 

Vi er igen i år vokset ret voldsomt i sagsbehandlingen. Det kan ses i form af mange henvendelser og mails. som besvares næsten hver eneste dag. 

På vores hjemmeside, er der et stort antal besøgende. Ca. 750 om ugen.

Et stigende antal sager giver også flere udfordringer, og når man skal lave ens eget arbejde, sagsbehandling, møder med beboerforeninger, nævnsmøder og bolig retsmøder til at hænge sammen med familielivet, så kan det godt være lidt af en belastning en gang imellem. 

 

Det er derfor yderst velment, når jeg retter en tak til bestyrelsen for det store arbejde der udføres. Uden en vis forståelse fra familierne og for hinanden havde det ikke gået.

 

Med disse ord takker jeg og bestyrelsen, og stiller bestyrelsens beretning til debat og formentlig godkendelse.

På vegne af bestyrelsen

Ann-Lis Bruhn, formand​     

Den 13.02.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE