Løber dit toilet?

Hvad kan du spare ved at reparere dit løbende toilet og ofte stillede spørgsmål

For højt vandforbrug?

Selv hvis dit toilet kun løber sa lidt, (eller en vandhave drypper
at du næsten ikke kan se det, risikerer du at skylle over 5.000 kr.
ud i afløbet pa et ar.
Ifølge Københavns Energi spilder et løbende toilet 109.500

liter vand årligt, og med en vandpris pa mere end 4 øre per

liter betyder det ca. 5.000 kr. ekstra pa vandregningen.

Hvis vandet løber meget i dit toilet, kan det koste dig helt op

til 18.400 kr. Der har ogsa vaeret eksempler pa, at regningen

for et løbende toilet har været pa mere end 10.000 kr. pa

nogle fa måneder.

Sa kan toilettet nemlig na at bruge 400.000 ekstra liter vand

pa et ar.

Ofte stillede spørgsmål

Ofte stillede spørgsmål

Må huslejen stige med mere end en bestemt procentdel om året?


Nej, der er ingen regler for, hvor mange procent huslejen må stige med.

I de fleste større kommuner er huslejen fastsat på grundlag af de omkostninger, der er forbundet med at drive ejendommen plus et afkast til ejendommens ejer. Hertil kommer et fast beløb pr. kvadratmeter til vedligeholdelse af ejendommen.

Nogle lejere har en særlig konto for indvendig vedligeholdelse. Hvis du er medlem af LLO, kan du få undersøgt, om din husleje er lovlig.

Gennemføres der egentlige forbedringer, kan udlejer kræve mere i leje.Kan man blive opsagt, hvis man beklager sig eller gør indsigelser?

Nej - det kan man ikke.

Hvis man bliver uenig med sin udlejer, har man selvfølgelig lov til at få en afgørelse ved Huslejenævnet eller ved domstolene.

Man kan i det store hele kun blive opsagt, hvis man ikke betaler sin husleje til tiden, eller hvis man bryder husordenen med f.eks. støj, husdyrhold osv. Hvis du mener, at din husleje er højere end tilladt, eller hvis du har urimelige lejeforhold, er der altså ingen grund til at holde sig tilbage. Hvis du er medlem af LLO kan vi vejlede dig, og evt. bringe din sag op for huslejenævnet.Må en fremlejer overtage en lejlighed, når han har boet der i to år?


Nej - fremlejeren har ikke krav på at kunne overtage boligen. Se nærmere i reglerne for fremleje


Kan jeg overdrage min lejlighed til en god ven?


Nej - ikke umiddelbart.

Dette kan som udgangspunkt kun ske, hvis man får udlejers tilladelse. Husk der er særlige regler for ugifte samlevende og for ægtefæller.


Må man altid bytte sin lejlighed?

Nej - man skal opfylde visse betingelser for at få lov til at bytte.

Bytte bliver faktisk betragtet som en genudlejning - og derfor skal der gives et varsel til udlejer på tre måneder. Det kan være du har et længere varsel i din kontrakt. Udlejer har desuden mulighed for at modernisere lejemålet inden byttepartneren kan flytte ind, og indrette huslejen efter dette.


Jeg vil gerne bytte, men huslejen bliver fordoblet, fordi udlejer vil modernisere hele lejligheden. Kan han det ?


Ja – det kan udlejer godt.

Hvis udlejer ønsker en gennemgribende modernisering, gælder følgende:
Men du skal være opmærksom på udlejer straks skal meddele dig, at han ønsker at modernisere ved bytning og senest 1 måned efter anmode huslejenævnet om en forhåndsgodkendelse. Når forhåndsgodkendelsen foreligger, har du 14 dage til at meddele udlejer, om fortsat ønsker at bytte din lejlighed væk.

Hvis udlejer kun ønsker at foretage en mindre modernisering, må du spørge, hvad lejen bliver. Den nye lejer (din byttepartner) kan så få prøvet ved huslejenævnet, om lejen er lovlig.Kan man selv bestille håndværkere til sin lejlighed eller ejendommen?

Der kan være to situationer, hvor det er nødvendigt med håndværkere.

Vedligeholdelse af lejemålet.
Man må her kigge i sin kontrakt, for at se, hvem der skal stå for at vedligeholde den pågældende del af lejemålet. Er det lejer selv, kan man rekvirere håndværkere, da man jo selv skal betale for dette arbejde.

Er det udlejer der skal vedligeholde, skal man skriftligt give udlejer besked på, at der er noget, der mangler vedligeholdelse, og bede ham om at rekvirere håndværkeren. Vil han ikke dette, kan tvisten afgøres af huslejenævnet. LLO kan hjælpe med dette.

Mangler i lejemålet.
Hvis det drejer sig om uopsættelige opgaver - og de skal virkelig være uopsættelige - såsom lækkende gasrør eller vandrør med store huller i, så kan man selv bestille håndværkerne. Man skal dog altid først forsøge at kontakte sin udlejer, for at få ham til at afhjælpe problemet. Som udgangspunkt er det den, der bestiller håndværkerne, der skal betale for dem! Så uanset, hvad det er, der er galt, så start med at kontakte din udlejer.

Er det ikke uopsættelige reparationer, som eks. et løbende toilet, kan man gå til huslejenævnet, der kan pålægge udlejer at få bragt forholdet i orden. LLO kan også her være behjælpelig.Min far er kommet på plejehjem- er der så stadigvæk 3 måneders opsigelse og hvad med istandsættelse, kan jeg bruge pengene fra lejemålets indvendige vedligeholdelseskonto?


Med udgangspunkt i lejekontrakten er der som hovedregel 3 måneders opsigelse til den 1. i måneden, men i ældre lejekontrakter kan der være op til 6 måneders opsigelse.

Lejemålet skal sættes i stand i henhold til lejekontrakten.

Husk at når lejemålet er opsagt, har du ikke længere adgang til vedligeholdelseskontoen. Du kan altså ikke bruge pengene til at sætte lejemålet i stand for, når der er sket opsigelse.
Pengene der står på kontoen, skal dog bruges forlods til vedligeholdelse af lejemålet, ved fraflytningen. Dette gælder ikke for misligholdelse. Er der ikke blevet malet i mange år, anses dette som misligholdelse.Kan jeg kræve betaling for mine forbedringer af den ny lejer, når jeg flytter?

Nej - i private udlejningsejendomme har den lejer, der flytter, ikke noget juridisk forhold til den nye lejer. Begge lejere har skrevet kontrakt med udlejer.

Den fraflyttende lejer kan have krav på refusion for forbedringer, som lejeren selv har foretaget. Men det krav skal i givet fald rettes mod udlejeren. Dette gælder kun, hvis det er aftalt mellem lejer og udlejer, inden forbedringen blev foretaget, og efter de særlige regler, der gælder for dette


Må man selv bestemme over sin indvendige vedligeholdelseskonto?


Nej - ikke helt.
Man skal altid følge de retningslinjer der gælder i ejendommen, hvis man har fået udleveret nogle.

Ønsker man arbejde lavet for pengene på kontoen, skal man skrive dette til udlejer, og have en skriftlig godkendelse på, at pengene på kontoen kan bruges. Det kan være, at det kun er udlejers håndværkere, der kan benyttes. Hvis dette er aftalt, er det det, der gælder. Nogle steder må man selv udføre arbejdet.

Udlejer kan ikke pludseligt ændre retningslinjerne for brug på kontoen, hvis de gældende retningslinjer er en del af kontrakten.

En tvist om kontoen kan indbringes for huslejenævnet.


Behøver man at sende en opsigelse, inden man flytter?


Ja - udlejeren skal have din opsigelse senest 3 måneder før du flytter. Og man skal sige op til den 1. i en måned.

Send opsigelsen både almindeligt og rekommanderet - så kan du bevise, at den er afsendt til tiden. Husk også at få en kvittering for, at du har afleveret din nøgle til tiden.